Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem
Kasserer
Torodd Næss
Sekretær
Gleny Foslie
Styremedlemmer
Lars Lilleeng
Øystein Valla
Gunhild Hoff Stuan
Asbjørn Nøvik
Revisor
Leif Engen
Magne Måge
Valgkomite
Jan Åge Habberstad
Eirik Ørdal
Morten Meek


Nettsideredaktør
Harald Norem

 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel

Oppdatert 15. oktober 2022


Årets dugnader er avsluttet

Vi har i år gjennomført 17 dugnader. Vanligvis har vi vært ca. 20 personer med hver uke. Hovedoppgaven i vårsemesteret var bygging av ny platting ved sørveggen av Estenstadhytta. Den ble innviet på St.Hans aften med dans. Dessuten er det ryddet rundt hytta, utbedret utsiktsplasser og stier.

I løpet av høsten ble det lagt ut vandringer mot Tomsetåsen og mellom Styggdalen og Ramdalen. Dessuten ble området ved Øvergjerdet ryddet i området mot bilvegen og det er satt opp flere benker. En mer fullstendig oversikt over aktiviteten finner du her.

Bli kjent i ditt nærområde.
Tematur med vekt på gamle Strinda Vannverk
Strindamarka Vel arrangerer omvisning
onsdag 31. august kl. 18.00 med oppmøte på parkeringsplassen ved Bekken.
Les mer

Protokoll fra årsmøtet 2021

Årsmøtet for 2021 ble avholdt på Estenstadhytta 25. april i år. Til behandling var vanlige årsmøtesaker som valg, godkjenning av årsrapport og regnskap. Det er fortsatt en god økning i antall medlemmer, og i dag er det 124 medlemmer.
Les mer
Les protokollen


Dugnadsperioden for våren 2022 er snart over

Det har i vår vært stor aktivitet i dugnadsgjengen. Som oftest har vi vært 18-20 personer med på hver av onsdagsdugnadene.

Den viktigste oppgaven har vært å lage en ny platting langs sørveggen av hytta. Denne regner vi med blir ferdig før ferien. I tillegg til dette har vi ryddet stier, utvidet utsiktsplasser og laget benker mot Estenstaddammen. Siste dugnadsdag er 15. juni.

Vi regner med å starte opp med dugnadene igjen onsdag 17. august kl. 10.00 fra Tømmerholt.
Les Dugnadsaktivitet vår 2022


Bli kjent i Strindamarka

Strindamarka Vel inviterer til nye spennende poster i marka. I fjor lanserte vi appen «Gjesteboka» som et nytt hjelpemiddel til å finne poster i marka. I år har vi plukket ut 8 nye og 2 av de «gamle» postene til ny konkurranse. Postene er gitt poeng slik at du samler flere poeng jo vanskeligere postene er. Den «vanskeligste» gir 6 poeng. Premier til de beste samt uttrekkspremier hvor alle brukere er med trekningen.

Konkurranseperioden er fra 15. mai til og med 15. oktober. Gratis deltakelse.
Les mer


Årsmøte for Strindamarka Vel.
Estenstadhytta 25. april 2022 kl. 19.00.
Strindamarka Vel inviterer til årsmøte på Estenstadhytta mandag 25. april kl. 19.00. Til behandling foreligger vanlige saker for årsmøtet. Dessuten vil Frode Lindgjerdet, historiker fra Forsvaret, orientere om tyske krigsinstallasjoner fra området i og rundt Strindamarka.
Les møteinnkallingen
Les årsmeldingen for 2021
Les regnskap for 2021- budsjett for 2022
Les om dugnader i 2021

Årets dugnadssesong er over
 

 

Utlegging av vandringer på sti opp mot Tomsetåsen

Vi har nå avsluttet årets dugnadssesong. I alt har vi hatt 15 samlinger med 15-20 personer som har vært med hver gang. I alt har 34 personer vært med på dugnadene. Hovedarbeidet har vært kavling og grusing av stier. På enkelte vanskelige partier har det vært nødvendig å bygge trapper og legge ut plank som vandringer.

Vi har også arbeidet med å etablere gode rasteplasser med rydding for fine utsiktsplasser og oppsetting av benker.

En fullstendig oversikt over dugnadsaktiviteten i 2021 finner du her


Årsmøtet 2020

Et forsinket årsmøte ble arrangert på Estenstadhytta tirsdag 5. oktober. På grunn av pandemien var det nødvendig å avlyse årsmøtet for 2019, og vi måtte dessverre utsette årets møte til høstparten.

Leder for Strindamarka Vel, Harald Norem, ledet møtet og la fram årsmelding og regnskap. Årsmeldingen viste at det hadde vært stor aktivitet på dugnadsfronten, hvor det totalt hadde vært 33 personer med på dugnadene. Det har også vært en økning i antall medlemmer og ved utgangen av 2020 er vi totalt 109 medlemmer. Regnskapet viser et overskudd på Kr. 6548,87. Både årsberetning og regnskap ble vedtatt.

Deretter var det en debatt om hva vi ønsker med Strindamarka. Norem orienterte om hva foreningen mener er viktig å oppnå med dugnadene, og hvilke oppgaver vi ser for oss videre framover. Deretter var det debatt fra salen om innspill både til oss og kommunen. Kommunaldirektør Ola By Rise takket på vegne av kommunen for innspillene, og for innsatsen Strindamarka Vel utfører for publikum.

Protokoll fra årsmøtet kan du lese her.


Årsmøte for Strindamarka Vel tirsdag
5. oktober 2021 kl. 19.00 på Estenstadhytta


Dagsorden for møtet omfatter blant annet:
1.
Godkjenning av regnskap og budsjett
2.
Årsberetning og orientering om virksomheten
3. Valg
4. Dessuten inviterer vi til møte for å få innspill om prioriteringer for vår og kommunens virksomhet.

Les mer


Oversikt over kulturminner i Strinda


Strindamarka Vel
har i samarbeid med Strinda historielag utarbeidet en oversikt over kulturminner i Strindamarka. Dette er det første utkastet, og vi tar gjerne i mot kommentarer, spesielt om dere, som ivrige turfolk, har tilleggsopplysninger eller tilgang til bedre bilder eller illustrasjoner.

Vi håper dette notatet kan være til nytte når dere er i marka, og kanskje bidra til at dere oppsøker nye stier.

Eventuelle kommentarer sendes til : harald.norem@gmail.com

Les notatet her.


Dugnadene for året er avsluttet


Vi har i år gjennomført 14 dugnader. Vanligvis har vi vært ca. 20 personer med på hver dugnad, og vi håper friluftsfolket har satt pris på aktiviteten.

Vi har konsentrert innsatsen mellom Bekken og Estenstadhytta. Blant annet har vi rensket opp området mellom Akebakken og bekken ved siden av og satt opp benker langs Akebakken.

Dessuten er det åpnet en gammel sti mellom Akebakken og Skogstien, og det er bygget trapper ved Skogstien og sti ned til Burmaklippen.

Det er også ryddet kulturmark ved Stokkplassen og Øvergjerdet. En mer fullstendig oversikt over aktiviteten finner du her.


Informasjonsskilt i Strindamarka

Strindamarka Vel har de siste årene satt opp i alt 17 informasjonsskilt i Strindamarka. Skiltene er først og fremst satt opp på steder med kulturhistorisk interesse. Skiltene viser til spor etter tidligere bosetting, menneskelig aktivitet med hensyn til bergverk og utvinning av kull, forskningsprosjekt, bruer og kverner og flere skilt om tidligere Strinda vannverk.
Informasjonene på skiltene bygger i stor grad på artikler i årbøkene til Strinda historielag.
Fullstendig oversikt over skiltene og hvor dere finner dem kan du lese mer om her.

Årsmøtet for Strindamarka Vel er utsatt inntil videre

Vedtektene for Strindamarka Vel krever at årsmøtet skal avholdes innen april måned. Dette er dessverre ikke mulig å gjennomføre i år, og styret har bestemt at årsmøtet utsettes inntil videre.

Årsmøtepapirene finner du her, og de omfatter styrets årsberetning, oversikt over dugnadsaktiviteten, regnskap og budsjett og referat fra årets tematur.

Det er også usikkert om når vi kan starte årets dugnader. Vanligvis starter de i månedsskiftet april/mai, men dette er sannsynligvis urealistisk i år. Styret har ønsket å legge årets tematur til Strinda gamle vannverk i midten av juni. Vi får håpe dette lar seg gjennomføre.
Les Årsberetningen


Skianlegg i Strindamarka


Strindamarka vel aksepterer at det bygges et treningsanlegg for skiløpere i Steintrøa, men at dette anlegget ikke berører eksisterende lysløype eller platået ved Fuglmyra. Dette innbærer at et eventuelt skianlegg må utvikles innenfor området som er vist på kartet.

Strindamarka vel har utarbeidet to uttalelser for å begrunne vårt standpunkt. Et detaljert dokument er sendt til kommunen som tilsvar til deres plandokument, her. Et kortere innlegg ble sendt til Adresseavisen, men dette har dessverre ikke blitt tatt inn, her.
 


Tematur med vekt på arkeologiske funn i Strindamarka - 5. juni 2019

Strindamarka Vel hadde "Arkeologiske funn i Strindamarka" som tema for årets tur.
45 personer var møtt opp på parkeringsplassen ved Bekken. Vi var heldige med været - lettskya og god temperatur.
Les mer


Dugnadene våren 2019 er nå avsluttet
I vår har vi vært ca. 15-20 personer på hver dugnad. Det har ført til at vi har gjort mye arbeid med grusing og klopping på flere av stiene i marka, spesielt stien mellom Bekken og Stokkleiva og langs skogstien. Dessuten er det satt opp flere informasjonsskilt. Oversikt over hva vi arbeidet finner du her.
Dugnadene starter opp 21. august kl.10.00 fra Tømmerholt.

Dugnad på sti

Dugnadsgjengen har tørrlagt stien mellom Stokkleiva/Stokkplassen og Burmaklippen i retning Bekken.
Så nå kan en gå tørrskodd helt til parkeringsplassen.
Området rundt Stokkplassen er rydda og restene av gammel bosetting er brakt fram i lyset.
Se flere bilder


Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble arrangert 9. april 2019. I alt var det 27 personer til stede. Foruten de vanlige årsmøtesakene var det en lengre diskusjon om virksomheten til foreningen, med spesiell vekt på prioriteringen av dugnadsarbeidet.
Her kan du lese mer om virksomheten i 2018:
Årsrapport
Orientering om dugnadsarbeidet
Regnskap og budsjett


Dugnadene har startet opp

Første dugnad var 2. mai, og i alt var det 15 som deltok. Vi fortsetter med dugnadene hver onsdag fram mot ferien. Oppmøte ved Tømmerholt kl. 10.00 og dugnadene varer vanligvis fram til kl. 14.00.
Oppgavene vil være utbedring av stier og rydding av utsiktsplasser. Denne våren vil vi også sette opp flere tavler med informasjon om steder med kulturhistorisk interesse.


Referat fra temavandringen 20. juni 2018

40 turdeltakere møtte opp på parkeringsplassen for å være med på temavandring om «næringsvirksomhet» og hoppbakker i Strindamarka.
Les mer


Nye trimkasser er på plass i Strindamarka !


Hans Hagset og Åse Ølmheim var blant de som satte opp kassene i 2012.
Les mer


Informasjonsfolder om
Strindamarka Vel

Informasjon om Strindamarka Vel foreligger nå i en ny brosjyre. Styret ber frivillige hjelpe til å spre annonsen.
Brosjyren er lagt ut på Estenstadhytta og finnes hos styrets medlemmer.
Ta kontakt hvis du ønsker flere eksemplarer!
Last ned brosjyren her.


Geologisk vandring i Estenstadmarka

Onsdag 7. juni 2017 arrangerte Strindamarka Vel og Trøndelag amatørgeologiske forening en geologisk vandring i Estenstadmarka.
Les mer


Blomstervandring i Estenstadmarka


 

Lørdag 18. juni 2016 arrangerte Strindamarka Vel blomstervandring med botanikerparet Berit og Asbjørn Moen som omvisere. Til tross for kaldt og surt vær var det 44 personer som møtte opp på Bekken.
Les mer


Dugnadsgjengen hedret med middag på Estenstadhytta

Leder i Strindamarka Vel, Harald Norem, evaluerte innsatsen i Estenstadmarka i 2015, og la fram tanker om neste års oppgaver.
Les mer


Minnestund ved bautaen til Johan Moan 8. mai


 

Nidarvoll og Bratsberg Historielag og Strindamarka Vel markerte 8. mai 2015 ved Tomset gård, 40 personer møtte opp.
Les mer


Referat fra Årsmøtet 21. april 2015

 

 

 

Årsmøtet 2014 i Strindamarka Vel ble avholdt 21. april på Estenstadhytta med 39 deltakere.
Les møtereferatet
Les protokollen


Strindamarka Vel er nå medlem av Friluftsrådet i Trondheim


Vi deltok også på ordførerturen i
Strindamarka 16. juni 2014


Skogstien i Strindamarka er gjenåpnet 8. september 2013


Les mer


Årsmøtet 2012

Vellykket årsmøte på Estenstadhytta ble holdt 16. april 2012.
Les mer
Les protokoll fra Årsmøtet

Valget


Gøyal kulturkveld på Estenstadhytta

Torsdag 27. september 2012 arrangerte Strindamarka Vel Kulturkveld på Estenstadhytta.
Les mer


Klæbuveien barnehage ga penger til Strindamarka Vel

Barna i Klæbuveien barnehage har lært å kompostere restavfall til jord, som de har solgt til foreldrene. Pengene er gitt til Strindamarka Vel, som takker mye for pengene. (2012)
Les artikkelen i Bydelsavisa Strinda


Bedre utsikt fra Estenstadhytta


Strindamarka Vel ryddet skog 6. juni 2012.


Vellykket dugnad i Strindamarka 23. mai


Godt oppmøte på første vårdugnad 23. mai 2012-

Les mer


Første årsmøte i Strindamarka Vel


Det første Årsmøtet i Strindamarka Vel ble holdt på Estenstadhytta 12. april 2012.
29 medlemmer deltok.
Les mer


Strindamarka vår - finne informasjon
16.3.2012

Informasjon om Strindamarka kan du finne på Strinda historielags nettleksikon.
85 artikler finnes samlet der.
Se artiklene
 
Aller helst ser vi at du sender oss bilder, historier og bilder som vi kan legge ut her på denne sida.
 


Vil du annonsere på denne sida?

Ønsker du å profilere deg mot en av de sterkest økende friluftslivsarenaer i Trondheim?
Les mer


Styremøtet i Strindamarka Vel
12. desember 2011

Foto: Jan HabberstadStyret drøftet aktivitetene i 2012 og planer for økt medlemstilgang.
Årsrapport 2011 ble godkjent.
Les årsrapporten


 

 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Opphavsrett 2012 © 2020 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker